Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων

Η ενότητα αυτή θέτει το υπόβαθρο των βασικών εννοιών και δεξιοτήτων σχετικά με τη χρήση συσκευών, τη δημιουργία και τη διαχείριση αρχείων, τη χρήση δικτύων και την ασφάλεια δεδομένων.

Θα κατανοείτε τους βασικούς όρους και τις έννοιες που σχετίζονται με την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τους υπολογιστές, τις συσκευές και το λογισμικό.

  • Θα μπορείτε να ξεκινάτε και να τερματίζετε τη λειτουργία ενός υπολογιστή.
  • Θα εργάζεστε αποδοτικά και αποτελεσματικά στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή χρησιμοποιώντας εικονίδια και παράθυρα.
  • Θα κατανοείτε έννοιες που σχετίζονται με τα δίκτυα καθώς και τις διαθέσιμες επιλογές δικτύωσης και θα είστε σε θέση να συνδέεστε σ’ ένα δίκτυο.
  • Θα κατέχετε τις βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων και θα είστε σε θέση να οργανώνετε αποτελεσματικά τα αρχεία και τους φακέλους του υπολογιστή.
  • Θα κατανοείτε βασικές έννοιες αποθήκευσης και χρήσης βοηθητικού λογισμικού για τη συμπίεση και αποσυμπίεση μεγάλων, σε μέγεθος, αρχείων.
  • Θα αναγνωρίζετε τα θέματα που σχετίζονται με την οικολογική χρήση ΤΠE (green IT), την προσβασιμότητα (accessibility) καθώς και θέματα σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλειας του χρήστη.
  • Θα είστε σε θέση να προσαρμόζετε τις βασικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος και να χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη λειτουργία Βοήθειας.
  • Θα μπορείτε να δημιουργείτε ένα απλό έγγραφο και να εκτυπώνετε το αποτέλεσμα.
  • Θα γνωρίζετε τη σημασία προστασίας δεδομένων και συσκευών από κακόβουλο λογισμικό (malware) καθώς και τη σημασία δημιουργίας αντίγραφων ασφαλείας των δεδομένων (backing up data).