Βάσεις Δεδομένων

Η ενότητα αυτή, σας επιτρέπει να μπορείτε να κατανοείτε κάποιες από τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και να είστε σε θέση να επιδεικνύετε την ικανότητά σας στη χρήση μιας σχετικής εφαρμογής.

Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία και την τροποποίηση πινάκων, ερωτημάτων, τύπων και αναφορών και την προετοιμασία αποτελεσμάτων έτοιμων προς διακίνηση, καθώς και την ανάκτηση και τον χειρισμό πληροφορίας από μια βάση δεδομένων με τη χρήση ερωτημάτων και εργαλείων ταξινόμησης.

  • Θα μπορείτε να κατανοείτε τι είναι μία βάση δεδομένων και πώς είναι οργανωμένη.
  • Θα μπορείτε να δημιουργείτε έναν πίνακα, να ορίζετε και να τροποποιείτε πεδία και να δημιουργείτε σχέσεις μεταξύ πινάκων, να εισάγετε και να επεξεργάζεται δεδομένα σε έναν πίνακα.
  • Θα είστε σε θέση να δημιουργείτε μια απλή βάση δεδομένων και να προβάλετε τα δεδομένα της βάσης με διάφορες μεθόδους.
  • Θα χρησιμοποιείτε φίλτρα και ερωτήματα για να μπορείτε να ανακτήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες από μία βάση δεδομένων.
  • Θα μπορείτε να δημιουργείτε μία φόρμα για την εισαγωγή, τροποποίηση και τη διαγραφή εγγραφών και δεδομένων από τις εγγραφές.
  • Θα είστε σε θέση να δημιουργείτε συνήθεις εκθέσεις/αναφορές και να προετοιμάζετε περιεχόμενο προς εκτύπωση ή προς ηλεκτρονική διάθεση.