Τα City & Guilds International VocationalQualifications (IVQsαποδεικνύουν τις θεωρητικές γνώσεις αλλά και τις πρακτικές δεξιότητες των υποψηφίων, με στόχο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάθε επαγγέλματος. Είναι σχεδιασμένα σε συνεργασία με εργοδότες και κλαδικούς ερευνητές, πιστοποιώντας γνώσεις & δεξιότητες που ελέγχονται σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο και απευθύνονται στη διεθνή αγορά εργασίας καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο φάσμα επαγγελματικών κλάδων όπως κομμωτική, αισθητική, τουρισμός, τηλεπικοινωνίες, λιανικές πωλήσεις και πολλά άλλα. Τα International Vocational Qualifications (IVQs) είναι διαθέσιμα σε τρία (3) επίπεδα:

  • Certificate,
  • Diploma και
  • Advanced Diploma.