Αντιμετωπίστε και επιλύστε σενάρια σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Εκπαιδευτείτε και Αξιολογείστε τις γνώσεις σας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας!