Οργάνωση και Χρονοπρογραμματισμός έργων

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα σύγχρονα λογισμικά διαχείρισης έργου στις διαδικασίες σχεδίασης, οργάνωσης και παρακολούθησης Έργων.

Οι θεματικές ενότητες του Σεμιναρίου είναι οι ακόλουθες:
1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργου.
2. Εισαγωγή στα Λογισμικά διαχείρισης έργου.
3. Χρονοπρογραμματισμός Έργου και Διαχείριση Πόρων
4. Συνένωση και σύνδεση έργων.
5.Το περιβάλλον του Ms-Project