Η ανάδειξη της πληροφορίας ως επιχειρησιακού πόρου κατέστησε την οργάνωση, αποθήκευση και αναζήτηση δεδομένων, δραστηριότητες σημαντικές για κάθε οργανισμό. Πλήθος εργαζομένων με διαφορετικά αντικείμενα απασχόλησης αφιερώνουν όλο και περισσότερο χρόνο σε δραστηριότητες διαχείρισης και αναζήτησης δεδομένων. Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων αποτελούν τον πυρήνα σχεδόν όλων των πληροφοριακών συστημάτων που μας περιβάλλουν και τα οποία (έμμεσα ή άμεσα) χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Το Σεμινάριο “Ανάλυση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων” πραγματεύεται τις θεμελιώδεις έννοιες και τις βασικές τεχνικές για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη χρήση συστημάτων που βασίζονται στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

Το πρώτο μέρος του σεμιναρίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων, ενώ το δεύτερο μέρος περιέχει εργαστηριακά μαθήματα και ασκήσεις εκμάθησης.

Σε κάθε θεωρητικό μάθημα διατυπώνονται με σαφήνεια τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, περιέχεται πλήθος παραδειγμάτων και προτείνονται ασκήσεις για να διαπιστώσει ο εκπαιδευόμενος το βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Τα εργαστηριακά μαθήματα είναι δομημένα έτσι ώστε να λειτουργήσουν ανεξάρτητα και παράλληλα με τα θεωρητικά μαθήματα.

Για το σκοπό αυτό, κάθε εργαστηριακό μάθημα περιλαμβάνει την απαραίτητη θεωρία συνοπτικά, μαζί με αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της Access και πολλές ασκήσεις ώστε να εμπεδωθούν οι διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην Access.