Το πρόγραμμα Προχωρημένου Επιπέδου περιλαμβάνει τέσσερις (4) ενότητες, που εκτείνονται σε ανώτερο επίπεδο από το Βασικό και αυτό αποτυπώνεται εξίσου στο περιεχόμενο των επιμέρους ενοτήτων.

Στις μέρες μας δεν νοείται σύγχρονη επιχείρηση που να μην εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που παρέχουν στους εργαζόμενους οι λεγόμενες “εφαρμογές γραφείου“. Το Πρόγραμμα Προχωρημένου Επιπέδου, αφορά την εκπαίδευση σε δεξιότητες προηγμένου επιπέδου για τις εφαρμογές αυτές. Το Πρόγραμμα Προχωρημένου Επιπέδου αποτελείται από τις παρακάτω τέσσερις (4) ενότητες:

  1. Επεξεργασία Κειμένου
  2. Υπολογιστικά Φύλλα
  3. Βάσεις Δεδομένων
  4. Παρουσιάσεις

Τα γνωστικά αντικείμενα του Προχωρημένου Επιπέδου επεκτείνονται πέραν των γνωστικών περιοχών του Βασικού Επιπέδου. Θεωρείται όμως δεδομένο ότι ένας υποψήφιος του Προχωρημένου Επιπέδου ήδη κατέχει τις γνώσεις της αντίστοιχης Ενότητας του Βασικού Επιπέδου.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Προχωρημένου Επιπέδου, ο υποψήφιος γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στις τέσσερις (4) αυτές ενότητες και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας έργα.