Το Εργαστήριο Πιστοποίησης Certified Training Professional Generic απαιτεί από τον υποψήφιο να επιδείξει γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει ως επαγγελματίας εκπαιδευτής, με σκοπό να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές κατά τη διδασκαλία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εργαστήριο Πιστοποίησης CTP Generic απευθύνεται σε επαγγελματίες εκπαιδευτές που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις ικανότητές τους ή/και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και ανηλίκων.

Οι Στόχοι του Προγράμματος

Ενδεικτικά, οι στόχοι του Εργαστηρίου CTP Generic είναι οι εξής:

 • Να πιστοποιήσει τις βασικές δεξιότητες Εκπαιδευτών
 • Να πιστοποιήσει τη δυνατότητα εφαρμογής διαφόρων τεχνικών διδασκαλίας και χρήσης εκπαιδευτικών μέσων
 • Να πιστοποιήσει τη δυνατότητα αποτελεσματικής χρήσης Εννοιολογικών Χαρτών στην εκπαίδευση ανηλίκων
 • Να πιστοποιήσει την ικανότητα εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών ενηλίκων και ανηλίκων μαθητών
 • Να πιστοποιήσει τη δυνατότητα βασικής χρήσης της Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ODL)
 • Να πιστοποιήσει την ικανότητα εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών για την ομαλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ανομοιογενή τμήματα
 • Να διασφαλίσει την ανεπηρέαστη αντιμετώπιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής
 • Να πιστοποιήσει την ύπαρξη Ποιότητας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Η πιστοποίηση CTP Generic

Η μεθοδολογία του Εργαστηρίου Πιστοποίησης CTP Generic δίνει τη δυνατότητα σε πεπειραμένους εκπαιδευτές να αποδείξουν και να πιστοποιήσουν την εμπειρία και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Εργαστηρίου CTP Generic είναι:

 • Μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού CTP Generic: Πριν την έναρξη του Προγράμματος CTP Generic, ο κάθε υποψήφιος έχει παραλάβει από το Εξεταστικό Κέντρο τον Κωδικό Χρήστη (User name) και το Συνθηματικό (Password) για πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας e-Learning σε όλο το υλικό του Εργαστηρίου CTP Generic (βιβλία, ασκήσεις και σημειώσεις. Το υλικό αυτό προορίζεται για μελέτη και σωστή προετοιμασία από τους υποψήφιους.
 • Παρακολούθηση του Εργαστηρίου CTP Generic: Κατά τη διάρκεια του τριήμερου εργαστηρίου ο υποψήφιος πραγματοποιεί μια σειρά πρακτικών ασκήσεων, μέσω των οποίων πιστοποιεί την εκπαιδευτική του ικανότητα. Η απόδοσή του στις ασκήσεις καταγράφεται στα Στοιχεία Τεκμηρίωσης ενώ ο υποψήφιος προετοιμάζει και παρουσιάζει διδασκαλίες ακολουθώντας ρεαλιστικά σενάρια εκπαίδευσης. Οι διδασκαλίες αυτές βιντεοσκοπούνται με σκοπό μελλοντική αναφορά και αξιολόγηση.
 • Αξιολόγηση Τεκμηρίων υποψηφίου: Το Υλικό Τεκμηρίωσης της εκπαιδευτικής ικανότητας του υποψηφίου ελέγχεται από τον Επιμελητή CTP του Εξεταστικού Κέντρου, ο οποίος το αξιολογεί και στη συνέχεια ενημερώνει την PEOPLECERT Ελλάς. Το αρμόδιο τμήμα της PEOPLECERT Ελλάς (Τμήμα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών CTP) στη συνέχεια ελέγχει τα τεκμήρια των υποψηφίων και ενημερώνει το Εξεταστικό Κέντρο και τον υποψήφιο για το αποτέλεσμα της Αξιολόγησης.
 • Τελική Ηλεκτρονική Αξιολόγηση: H αξιολόγηση ολοκληρώνεται με την επιτυχή έκβαση της τελικής ηλεκτρονικής Εξέτασης Αξιολόγησης. Η τελική αυτή εξέταση είναι προσβάσιμη από τον Υποψήφιο μετά την υποβολή και την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εργασιών του Εργαστηρίου CTP Generic.

Τα γνωστικά αντικείμενα του CTP Generic

Το CTP Generic πιστοποιεί τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αντιστοιχούν στις παρακάτω ενότητες:

 1. Ενότητα 1: Ανάλυση εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευόμενων
 2. Ενότητα 2: Προετοιμασία Εκπαιδευτή
 3. Ενότητα 3: Απόδειξη και Διατήρηση Αξιοπιστίας Εκπαιδευτή
 4. Ενότητα 4: Διαχείριση Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος
 5. Ενότητα 5: Εννοιολογικοί Χάρτες στην Εκπαίδευση Ανηλίκων
 6. Ενότητα 6: Αποτελεσματικές Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 7. Ενότητα 7: Αποτελεσματικές Δεξιότητες Παρουσιάσεων
 8. Ενότητα 8: Αποτελεσματικές Δεξιότητες Τεχνικής Ερωτήσεων
 9. Ενότητα 9: Ανταπόκριση στις Ανάγκες των Εκπαιδευόμενων για εξήγηση και ανατροφοδότηση
 10. Ενότητα 10: Διασφάλιση θετικής ενίσχυσης και κινήτρων παρακίνησης
 11. Ενότητα 11: Κατάλληλη χρήση Εκπαιδευτικών Μεθόδων
 12. Ενότητα 12: Κατάλληλη χρήση Εκπαιδευτικών Μέσων
 13. Ενότητα 13: Βασικές Έννοιες της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ODL)
 14. Ενότητα 14: Αξιολόγηση απόδοσης εκπαιδευόμενων
 15. Ενότητα 15: Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας
 16. Ενότητα 16: Αναφορά πληροφοριών αξιολόγησης

Πλεονεκτήματα για τον υποψήφιο

 • Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσής από τον υποψήφιο
 • Διασφαλίζει τη συνέπεια στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης από το Εκπαιδευτικό Κέντρο ή τον Εκπαιδευτή
 • Απλοποιεί την επιλογή εκπαιδευτικού φορέα, σύμφωνα πάντοτε με αντικειμενικά κριτήρια διασφάλισης ποιότητας
 • Πιστοποιεί την εμπειρία του υποψήφιου-εκπαιδευτή και αποτελεί έναν επιπλέον τίτλο διάκρισης που τον διαχωρίζει από άλλους εκπαιδευτές
 • Δίνει την ευκαιρία στον υποψήφιο-εκπαιδευτή να αναπτύξει και να αποδείξει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του
 • Προσφέρει επαγγελματική αναγνώριση της εκπαιδευτικής ικανότητάς του υποψήφιου-εκπαιδευτή και ενισχύει τις προοπτικές σταδιοδρομίας του