Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Certified Training Professional (CTP) δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτές πληροφορικής να αποδείξουν και να πιστοποιήσουν την εμπειρία και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στους Η/Υ. Έχει δοθεί έμφαση στο να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτές να αποδείξουν ότι κατέχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μία αποτελεσματική εκπαίδευση. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτές αντιστοιχούν στα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Πρόγραμμα Certified Training Professional απευθύνεται σε όλους τους παρακάτω:

 • Σε όσους επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις ικανότητές τους ως επαγγελματίες εκπαιδευτές και να εργασθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων, ανηλίκων και ΑΜΕΑ
 • Σε έμπειρους εκπαιδευτές με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία (ελάχιστο όριο 300 ώρες)
 • Σε απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ Πληροφορικής
 • Σε εκπαιδευτές χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία

 Certified Training Professional Development

Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από τον Επιμελητή του Σεμιναρίου CTP Development, καθώς και συζήτηση, δραστηριότητες, ασκήσεις και παρουσιάσεις από τους υποψήφιους.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Προγράμματος CTP Development είναι:

 • Μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού CTP Development: Πριν την έναρξη του Προγράμματος CTP Development, ο κάθε υποψήφιος έχει παραλάβει από το Εξεταστικό Κέντρο τον Κωδικό Χρήστη (User name) και το Συνθηματικό (Password) για πρόσβαση στην πλατφόρμα e-Learning. Με την έναρξη του Σεμιναρίου, ο Επιμελητής CTP δίνει αναλυτικές οδηγίες και καθοδηγεί τους υποψηφίους για την είσοδο τους στην πλατφόρμα e-Learning, από όπου ο υποψήφιος θα έχει πλήρη πρόσβαση τόσο στον Φάκελο Τεκμηρίωσης όσο και σε όλο το συμπληρωματικό υλικό (ασκήσεις και σημειώσεις, που αφορούν και τις 12 Ενότητες του CTP Development).
 • Παρακολούθηση του Σεμιναρίου CTP Development: Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, ο υποψήφιος προετοιμάζει πλάνα των μαθημάτων, τα οποία οφείλει να τα χρησιμοποιήσει στις παρουσιάσεις/μικροδιδασκαλίες που θα πραγματοποιήσει. Οι παρουσιάσεις αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια των επιμέρους εκπαιδευτικών περιόδων και βιντεοσκοπούνται. Επισημαίνεται ότι βιντεοσκοπούνται οι 10 από τις 12 εκπαιδευτικές περίοδοι για την αξιολόγησή τους από τον Επιμελητή του Σεμιναρίου.
 • Συμπλήρωση του Φακέλου Τεκμηρίωσης: Ο Επιμελητής CTP, με τη λήξη κάθε συνεδρίας, δίνει στους συμμετέχοντες οδηγίες για τη συμπλήρωση των τεκμηρίων, που αντιστοιχούν στην τρέχουσα Ενότητα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να παραδώσει στον Επιμελητή CTP τις απαιτούμενες εργασίες, πριν την έναρξη της επόμενης συνεδρίας (1 εβδομάδα αργότερα).
  Το σύνολο των εργασιών του υποψηφίου αποτελεί το Φάκελο Τεκμηρίωσής του, ο οποίος θα πρέπει να είναι πλήρης με την λήξη του Σεμιναρίου CTP Development, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα γραπτά και προφορικά τεκμήρια.
 • Έλεγχος του Φακέλου Τεκμηρίωσης: Ο Επιμελητής αξιολογεί και δίνει στον υποψήφιο τα σχόλιά του για τις εργασίες του μαθητή στην επόμενη συνεδρία (1 εβδομάδα αργότερα), ενημερώνοντας τον κάθε υποψήφιο για την έγκριση ή την απαίτηση για νέα υποβολή ενός μέρους ή του συνόλου των Τεκμηρίων της Ενότητας.
  Μετά την τελική υποβολή και την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών και των 12 Ενοτήτων του προγράμματος CTP Development, ο υποψήφιος αποκτά πρόσβαση στην τελική ηλεκτρονική Εξέταση Αξιολόγησης, η οποία αποτελεί και το τελευταίο κριτήριο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Η επιτυχής ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εξέτασης, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των γραπτών και προφορικών τεκμηρίων καθώς και της πρακτικής άσκησης, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το CTP Development και δίνει στον υποψήφιο το δικαίωμα συμμετοχής στα Εργαστήρια Πιστοποίησης CTP Generic ή / και ECDL CTP.

Τα γνωστικά αντικείμενα του CTP Development

Το CTP Development καλύπτει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αντιστοιχούν στα παρακάτω:

 1. Ενότητα 1 – Εισαγωγή στην Εκπαίδευση
 2. Ενότητα 2 – Πώς Μαθαίνουν οι Ενήλικες
 3. Ενότητα 3 – Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών
 4. Ενότητα 4 – Σχεδιασμός Σεμιναρίου
 5. Ενότητα 5 – Πλάνο Ενότητας
 6. Ενότητα 6 – Προγραμματισμός Ενότητας
 7. Ενότητα 7 – Πλάνο Μαθήματος και Εκπαιδευτικά Μέσα
 8. Ενότητα 8 – Πρακτικές Δραστηριότητες και Διαχείριση Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος
 9. Ενότητα 9 – Επαγγελματισμός και Αξιολόγηση
 10. Ενότητα 10 – Πρακτική Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών περιόδων
 11. Ενότητα 11 – Διαχείριση Εκπαιδευτικού/Εξεταστικού Κέντρου
 12. Ενότητα 12 – Προγραμματισμός και Παράδοση Αποτελεσματικής Εκπαίδευσης